Критериуми за оценување писмена работа

А. Јазик 1 поен: правопис

Правописот е еден од важните елементи при оценувањето. Кога текстот има многу правописни грешки тој губи во својата убавина. Тоа се: употреба на голема буква, правилно пишување и употреба на: ј, ќ, ѓ, љ, ѕ итн., слеано и разделено пишување на зборовите, удвојување на гласовите, префрлување на зборовите од еден ред во друг итн.

1 поен: интерпункција Правилна употреба на знаците за интерпункција.

(. , – „ “)

Ако во текстот има над три грешки од интерпункција, се одзема еден поен.

 

1 поен: синтакса Правилно и убаво составена реченица. Речениците не смеат да бидат бесмислени, ниту испревртени.

 

1поен: лексика Зборовите треба да бидат соодветно употребени и на нивото кое одговара за возраста.

 

4 поена
Б.Композиција 1 поен : точен број зборови

Текстот треба да содржи онолку зборови (да биде долг) колку што се бара. Не смее да биде ниту прекус ниту предолг.

Во прва година од 300 до 350 збора; во втора од 350 до 400, а во трета и четврта од 450 до 500 збора.

Еден поен се одзема ако текстот отстапува до 30 збора (помалку или повеќе), а не се прегледува (односно добива слаба оцена) ако ја надмине дозволената граница.

На пример: ако во прва година текстот има помалку од 170 и повеќе од 280 збора, без разлика колку е убав, не се оценува – добива слаба оценка (1).

1 поен: визуелно јасно издвојување на воведниот, главниот и завршниот дел Ако во текстот не постои нов ред (дел кој ќе започне со вовлечено пишување од „два прста“) значи дека визуелното издвојување не е постигнато.

 

1 поен: употреба на сврзувачки реченици Секој дел мора да биде смисловно поврзан со наредниот. Текстот е целина и затоа мора да бидат поврзани неговите делови. На пример: не може воведот да заврши и да нема никаква врска со делот што следува, односно со разработката на темата.

 

3 поена
В. Содржина на текст 1 поен : содржина на воведот Ако текстот нема вовед, не е соодветен или е нејасен, конфузен, се одзема еден поен.

 

3 поена: содржина на разработката Соодветно разработена тема. Главниот дел мора да содржи тези, аргументи и одбрана на истите. Тие не смеат постојано да се повторуваат.

Ако темата е целосно промашена или е пишувано на тема која не е зададена, текстот се оценува со слаба оценка (1).

1поен: содржина на завршниот дел Ако текстот нема завршен дел, не е соодветен или е нејасен, конфузен, се одзема еден поен.

 

5 поена
Г. Употреба на цитати 3 поена:За употреба до 6 цитати 2 поена:За употреба на 2 до 4 цитати 1 поен:За употреба на 1 цитат 6 поена

 Вкупно 18 поена

Напишете коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s