Проста реченица

Проста реченица е реченица или дел-реченица која има само една независна реченица, односно може да стои самостојно без да има потреба од друг тип реченица. Најчесто простата реченица е составена од подмет и прирок, но не се исклучува можноста таа да има и други додатоци. Основниот елемент на простата реченица е прирокот кој отвора место…

Rate this:

Синтакса

Синтаксата е дел од граматиката која ги проучува способностите на зборовите да се поврзуваат меѓу себе. Синтаксата пред сè значи логично спојување на зборовите кои искажуваат одредена мисла. Реченицата може да е подели на две големи групи, односно ПРОСТА И СЛОЖЕНА реченица. Простите и сложените реченици во македонскиот јазик се составени од именски групи или…

Rate this:

Рајко Жинзифов

Рајко (Ксенофон) Жинзифов (Велес, 15.II.1839 – Москва 15.II.1877) – е македонски преродбеник, публицист, писател и поет. преведувач и собирач на народно творештво. Ксенофон (Рајко) Жинзифов е роден на 15 фебруари 1839 година. во Велес. Потекнува од влашко семејство доселено во Велес од Битола. Татко му Јован Ѕинѕиф, кој имал завршено медицински факултет во Атина и…

Rate this:

Јазични изразни средства

Лексички Архаизам (од латинизираниот старогрчки: ἀρχαῖος — „стар“) е збор што станал дел од пасивната лексика поради внатрешнојазични причини. Архаизмите се застарени зборови кои под влијание на современите синоними се повеќе се истиснуваат од употреба. Предметите и појавите кои ги означуваат уште постојат (На пр. абер→глас, еќим→лекар, даскал→учител). Дијалектизам Дијалект е подраздел од поголема јазична…

Rate this:

Фразеологија

Фразелогијата се занимава со затврдените зборовни состави, нивната употреба и изразни можности. Зборовите во процесот на зборувањето се соединуваат еден со друг и образуваат зборовни состави — синтагми. Тоа се најпрости синтаксички единици составени од два или повеќе збора. Има два вида зборовни состави: 1. Слободни Слободните зборовни состави ги создаваме во процесот на зборувањето.…

Rate this:

Стилистика

Лингвистиката е наука за јазикот. Јазикот се смета за систем (знаци) со своја структура. Структурата ја сочинуваат релевантните односи меѓу знаците – јазични единици. Јазичниот систем функционира како жив организам. Во науката за јазикот се изделуваат: – научен, – административен, – публицистички, – уметничко- литературен и – разговорен стил. Секој од нив се среќава во…

Rate this:

Стале Попов – „Крпен живот“

  Роден е во селото Мелница, Мариово. Произлегува од селска средина. Неговите стари, по традиција, билеземјоделци, но меѓу нив имало и школувани. Уште како дете бил сведок на тешкиот живот на своите соселани, кои живееле ропски живот под турските аги и бегови како обесправена раја. Неговите биле малку поимотни и културно поиздигнати, зашто од нив имало и свештеници. Основно образование завршил во с. Витолиште(Мариовско). Започнал да учи гимназија во Прилеп,…

Rate this:

Репортажа

Репортажата е плод на новинарската инспирација која најчесто доаѓа од почетната, основната новинарска форма, вест или информација. Ако имаме вест и ако новинарот со сите свои сетила ја доживее, ја почувствува и знае од неа да извлече повеќе, може да се впушти во авантура од неа да направи репортажа.   Кликнете овде за да ја…

Rate this:

Реализам во европската литература

Реалистот ја одразува животната стварност, ги слика уметнички вистинито човечките односи и општествените настани. Притоа реалистичкото сликање не смее да се подразбира како фотографско копирање на животот. Напротив: уметникот прави подбро, тој обопштува. Реализам е во тесна врска со поимите “објективност” и “стварност” при што се изведуваат конструкциите од типот: “објективно сликање на општествената стварност”…

Rate this:

Војдан Чернодрински

Војдан Поп Георгиев – Чернодрински е првиот македонски драмски автор во чии дела прозвучи мајчиниот, македонски, јазик. Неговата заложба за почитување на македонскиот јазик ја практикувал и во театарската група.  Сите негови драмски дела обработуваат теми и проблеми од секојдневниот живот на Македонците и борбата за слобода. Тој со своите ставови за македонскиот идентитет и…

Rate this: